Kursy walut, co na nie wpływa

W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, codziennie możemy zaobserwować zmiany na rynku finansów. Istotnym jest fakt, że rynki finansowe są jednymi z najbardziej płynnych. Wśród nich znajduje się giełda Forex, która każdego dnia przekraczaj obrót 6 bilionów dolarów. Ta kwota jest niewyobrażalna dla wielu z nas.

Tu dowiesz się historii rynku Forex.

Kursy walut są zmienne…

Dziś zwracamy swoją uwagę na wydarzenia, które mają największy wpływ na to co się dzieje na rynku walut i innych instrumentów, na jakich można zawierać transakcje. Z perspektywy Polski, wszyscy wiemy jak istotny jest kurs dolara czy euro. Mniejsze gospodarki jak nasza, są mocno uzależnione od tych dwóch walut – zwłaszcza w przypadku importu, exportu i zawieranych kontraktów międzynarodowych. Ceny ropy, złota i surowców także często opierają się o aktualną wartość dolara.

Co zatem wpływa na kurs waluty? Niezależnie jakiego kraju czynniki te się nie zmieniają. Oto co z czynników makroekonomicznych oddziałuje na kursy walut:

– otoczenie biznesowe i liczba inwestycji w danym kraju, tych prywatnych przedsiębiorców oraz inwestycje publiczne,

– wzrost PKB, inaczej produktu krajowego brutto, to łączna wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w danym kraju, jest miernikiem rozwoju gospodarki,

– stopa bezrobocia w kraju, obrazuje statystycznie jaki jest odsetek ludzi bezrobotnych,

– inflacja, jest to powszechny wzrost cen towarów i usług,

– stopy procentowe, to inaczej koszt pieniądza, a w zasadzie jego cena jaką zapłacimy za pożyczenie,

Co jeszcze…?

Wyżej wymieniliśmy naturalne zjawiska, które wpływają na zmiany kursów walut. Natomiast niektóre wydarzenia są nieprzewidywalne i warunkują je decyzje konkretnych ludzi. Do takich zaliczamy czynniki geopolityczne, a oto najistotniejsze z nich:

– konflikty zbrojne, destabilizują sytuację w państwach, zarówno agresora jak i tego przeciwko które stało się przedmiotem agresji. Wojny wpływają negatywnie na nastroje społeczne i wzrost gospodarczy w krajach uwikłanych w konflikt, jak i krajów sąsiadujących.

– wybory nowych władz – niepewność związana w nowymi rządami, lub kontynuacja danej polityki mogą wpływać na kursy walut, mowa tu o wyborach prezydenckich, parlamentarnych, jak i samorządowych,

– konflikty wewnętrzne – liczne strajki i demonstracje grup społecznych, lub znacznej części społeczeństwa. Warto pamiętać, że strajki są odzwierciedleniem nastrojów społecznych,

– decyzje i wypowiedzi przedstawicieli władzy – szokujące wypowiedzi, zawieranie nowych porozumień, kontraktów, umów międzynarodowych, czy nakładanie sankcji gospodarczych, wszystko to wpływa na kursy walut.

Kolejnymi czynnikami są te naturalne, które nierzadko trudno przewidzieć, a co dalej idzie – przygotować się na nie. Katastrofy naturalne, wynikające z ocieplenia klimatu, lub zwyczajnie z położenia danego kraju, w tym susze, powodzie, huragany, etc.

Ostatni czas także pokazał, że sytuacja epidemiologiczna mocno może wpłynąć na sytuację gospodarczą na świecie, co oczywiste, także na kursy walut danych gospodarek.

Jakie instytucje międzynarodowe mają wpływ na kursy walut?

O ile banki centralne mogą regulować i podejmować działania ochronne wobec swojej waluty, to nie można naiwnie sądzić, że nie ma jeszcze innych czynników wpływu. Są bowiem takie instytucje, które wpływają na światową gospodarkę.

Pierwszą taką instytucją jest FED, inaczej Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych. Jest to inaczej bank centralny USA. Jest to jedna z najważniejszych instytucji, które zajmują się finansami na świecie. Dlaczego NBP nie ma takiego wpływu? 

To dość proste, wpływ FED jest przełożeniem tego jak silną i dużą gospodarką są Stany Zjednoczone. Wypowiedzi i decyzje prezesa FED, jak wcześniej wspomniane wypowiedzi najważniejszych polityków, silnie oddziałują na wahania na rynku walut. 

Kolejną, obok Rezerwy Federalnej, instytucja finansową o ogromnym wpływie jest Europejski Bank Centralny. EBC odpowiada za emisję wspólnej waluty w strefie euro, a także prowadzenie polityki pieniężnej poprzez ustalanie podstawowych stóp procentowych. 

Choć sam EBC nie kontroluje przestrzegania dyscypliny budżetowej krajów strefy euro, to kraje te zobowiązane są przestrzegać Paktu Stabilności i Wzrostu. Jak w przypadku FED, wypowiedzi i decyzje prezes EBC mają duży wpływ na kształtowanie się kursów walut.

Federalny Komitet do spraw Otwartego Rynku (FOMC), to jeden z pięciu organów FED, który bezpośrednio odpowiada za kształtowanie polityki pieniężnej oraz za nadzorem nad operacjami otwartego rynku w USA, ustala także poziomy podaży pieniądza – poprzez zmienianie poziomu skupu aktywów i stóp procentowych.

Podczas zebrań komitetu zapadają także decyzje o stopach dyskontowych oraz wysokości rezerw obowiązkowych utrzymywanych przez banki. Komitet obowiązkowo spotyka się co najmniej 4 razy w roku. Decyzje i oświadczenia po tych spotkaniach skutkują dużą zmiennością na parach walutowych opartych o dolara.

Coś jeszcze wpływa na kursy walut?

Ostatnim wydarzeniem, w którym dziś piszemy, to regularne, publikowane o stałej porze raporty NFP, non farm payrolls. Dane publikowane są przez Amerykański Urząd Statystyczny ds. Rynku Pracy w pierwszy piątek miesiąca o godzinie 14:30. 

NFP to dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym i przedstawiają całkowitą liczbę zatrudnionych w każdym biznesie. Raport pomaga ocenić obecną sytuację gospodarki Stanów Zjednoczonych. W nim publikowane są także takie informacje jak stopa bezrobocia, w których sektorach wzrosła liczba zatrudnionych a w których zmalała, średnia płaca godzinowa. Te wszystkie dane razem mają silny wpływ na rynek walutowy, indeksy i akcje.

Każde z wyżej wymienionych wydarzeń mocno oddziałuje na kursy walut i wahania cen na różnych parach walutowych. Inwestując na rynkach walutowych, czy na tradycyjnej giełdzie warto, a nawet powinno się zwracać uwagę na każde z nich. Z perspektywy walutowej szczególnie istotne wydaje się monitorowanie raportu NFP, zwłaszcza z uwagi na jego powtarzalność i regularność. 

Zobacz także kim jest inwestor w XXI wieku!

Sprawdź Pawła, który opowiada o tych najważniejszych dla kursów walut wydarzeniach!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *