Elite Expert Club

Forex, co wpływa na kursy walut.

W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, codziennie możemy zaobserwować zmiany kursów walutowych. Istotnym jest fakt, że rynki finansowe są jednymi z najbardziej płynnych. Wśród nich znajduje się giełda Forex, która każdego dnia przekraczaj obrót 6 bilionów dolarów. Ta kwota jest niewyobrażalna dla wielu z nas.

Dziś zwracamy swoją uwagę na wydarzenia, które mają największy wpływ na to co się dzieje na rynku walut i innych instrumentów, na jakich można zawierać transakcje. Z perspektywy Polski, wszyscy wiemy jak istotny jest kurs dolara czy euro. Mniejsze gospodarki jak nasza, są mocno uzależnione od tych dwóch walut – zwłaszcza w przypadku importu, exportu i zawieranych kontraktów międzynarodowych. Ceny ropy, złota i surowców także często opierają się o aktualną wartość dolara. Zobacz również, czy opłaca się inwestować w waluty w 2024 roku!

Zdobądź przewagę na rynku finansowym. Naucz się inwestować efektywnie na naszym specjalnym webinarze. Zarejestruj się teraz!

Co wpływa na kursy walut na rynku Forex?

Niezależnie jakiego kraju czynniki te się nie zmieniają. Jednak najważniejsza jest korelacja między popytem a podażą.

Kurs waluty jest w dużej mierze kształtowany przez siły rynkowe popytu i podaży. Gdy inwestorzy, firmy lub kraje uważają gospodarkę danego kraju za atrakcyjną, wzrasta popyt na jego walutę, co może prowadzić do jej umocnienia. Z drugiej strony, gdy kraj zwiększa import lub zaciąga długi w walucie obcej, podaż własnej waluty na rynku międzynarodowym rośnie, co może skutkować jej osłabieniem. Dodatkowo, spekulacje odgrywają kluczową rolę, ponieważ inwestorzy dokonują zakupów lub sprzedaży walut w oparciu o przewidywania dotyczące przyszłych zmian ich wartości.

Oto kilka z czynników makroekonomicznych oddziałuje na kursy walut:

– Otoczenie biznesowe i liczba inwestycji w danym kraju, tych prywatnych przedsiębiorców oraz inwestycje publiczne,
– wzrost PKB, inaczej produktu krajowego brutto to łączna wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w danym kraju, jest miernikiem rozwoju gospodarki,
– stopa bezrobocia w kraju, obrazuje statystycznie jaki jest odsetek ludzi bezrobotnych,
– inflacja, jest to powszechny wzrost cen towarów i usług,
stopy procentowe to inaczej koszt pieniądza, a w zasadzie jego cena jaką zapłacimy za pożyczenie,
– popyt i podaż

Wszystkie te czynniki razem wpływają na kształtowanie się kursów walut na świecie.

Zjawiska, które mogą zaskoczyć inwestorów

Wyżej wymieniliśmy naturalne zjawiska, które wpływają na zmiany kursów walut nie tylko na rynku Forex.

Natomiast niektóre wydarzenia są nieprzewidywalne i warunkują je decyzje konkretnych ludzi. Do takich zaliczamy czynniki geopolityczne, a oto najistotniejsze z nich:

– konflikty zbrojne, destabilizują sytuację w państwach, zarówno agresora jak i tego przeciwko które stało się przedmiotem agresji. Wojny wpływają negatywnie na nastroje społeczne i wzrost gospodarczy w krajach uwikłanych w konflikt, jak i krajów sąsiadujących.

– wybory nowych władz i niepewność związana w nowymi rządami, lub kontynuacja danej polityki mogą wpływać na kursy walut, mowa tu o wyborach prezydenckich, parlamentarnych, jak i samorządowych,

– konflikty wewnętrzne oraz liczne strajki i demonstracje grup społecznych, lub znacznej części społeczeństwa. Warto pamiętać, że strajki są odzwierciedleniem nastrojów społecznych,

– decyzje i wypowiedzi przedstawicieli władzy, a dokładniej szokujące wypowiedzi, zawieranie nowych porozumień, kontraktów, umów międzynarodowych, czy nakładanie sankcji gospodarczych, wszystko to wpływa na kursy walut.

Kolejnymi czynnikami są te naturalne, które nierzadko trudno przewidzieć, a co dalej idzie – przygotować się na nie. Katastrofy naturalne, wynikające z ocieplenia klimatu, lub zwyczajnie z położenia danego kraju, w tym susze, powodzie, huragany, etc.

Ostatni czas także pokazał, że sytuacja epidemiologiczna mocno może wpłynąć na sytuację gospodarczą na świecie, co oczywiste, także na kursy walut danych gospodarek.

Zmiany kursów walutowych a decyzje banków centralnych

Teraz nadszedł czas by spojrzeć jakie instytucje międzynarodowe mają wpływ na kursy walut. O ile banki centralne mogą regulować i podejmować działania ochronne wobec swojej waluty, to nie można naiwnie sądzić, że nie ma jeszcze innych czynników wpływu. Są bowiem takie instytucje, które wpływają na światową gospodarkę.

Pierwszą taką instytucją jest FED, inaczej Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych. Jest to inaczej bank centralny USA. Jest to jedna z najważniejszych instytucji, które zajmują się finansami na świecie. Dlaczego NBP nie ma takiego wpływu?

To dość proste, wpływ FED jest przełożeniem tego jak silną i dużą gospodarką są Stany Zjednoczone. Wypowiedzi i decyzje prezesa FED, jak wcześniej wspomniane wypowiedzi najważniejszych polityków, silnie oddziałują na wahania na rynku walut.

Kolejną, obok Rezerwy Federalnej, instytucja finansową o ogromnym wpływie jest Europejski Bank Centralny. EBC odpowiada za emisję wspólnej waluty w strefie euro, a także prowadzenie polityki pieniężnej poprzez ustalanie podstawowych stóp procentowych.

Choć sam EBC nie kontroluje przestrzegania dyscypliny budżetowej krajów strefy euro, to kraje te zobowiązane są przestrzegać Paktu Stabilności i Wzrostu. Jak w przypadku FED, wypowiedzi i decyzje prezes EBC mają duży wpływ na kształtowanie się kursów walut.

Organizacji ciąg dalszy

Federalny Komitet do spraw Otwartego Rynku (FOMC), to jeden z pięciu organów FED, który bezpośrednio odpowiada za kształtowanie polityki pieniężnej oraz za nadzorem nad operacjami otwartego rynku w USA, ustala także poziomy podaży pieniądza – poprzez zmienianie poziomu skupu aktywów i stóp procentowych.

Podczas zebrań komitetu zapadają także decyzje o stopach dyskontowych oraz wysokości rezerw obowiązkowych utrzymywanych przez banki. Komitet obowiązkowo spotyka się co najmniej 4 razy w roku. Decyzje i oświadczenia po tych spotkaniach skutkują dużą zmiennością na parach walutowych opartych o dolara.

Najważniejsze wydarzenie, prognozy i raporty dla Forex

Ostatnim wydarzeniem, w którym dziś piszemy, to regularne, publikowane o stałej porze raporty NFP, non farm payrolls. Dane publikowane są przez Amerykański Urząd Statystyczny ds. Rynku Pracy w pierwszy piątek miesiąca o godzinie 14:30.

NFP to dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym i przedstawiają całkowitą liczbę zatrudnionych w każdym biznesie. Raport pomaga ocenić obecną sytuację gospodarki Stanów Zjednoczonych. W nim publikowane są także takie informacje jak stopa bezrobocia, w których sektorach wzrosła liczba zatrudnionych a w których zmalała, średnia płaca godzinowa. Te wszystkie dane razem mają silny wpływ na rynek walutowy, indeksy i akcje.

Każde z wyżej wymienionych wydarzeń mocno oddziałuje na kursy walut i wahania cen na różnych parach walutowych. Inwestując na rynkach walutowych, czy na tradycyjnej giełdzie warto, a nawet powinno się zwracać uwagę na każde z nich. Z perspektywy walutowej szczególnie istotne wydaje się monitorowanie raportu NFP, zwłaszcza z uwagi na jego powtarzalność i regularność.

Wpływ polityki na kursy walut na rynku Forex

Polityka rządu i wybory są jednymi z najważniejszych czynników wpływających na kursy walut. Zmiany w polityce gospodarczej mogą wpłynąć na inflację, wzrost gospodarczy i bezrobocie, co z kolei wpłynie na wartość waluty kraju. Na przykład, jeśli rząd kraju ogłasza, że będzie wprowadzał programy fiskalne, takie jak obniżenie podatków i zwiększenie wydatków publicznych, to może to zwiększyć inflację i obniżyć wartość waluty tego kraju. Z drugiej strony, jeśli rząd ogłasza plany restrukturyzacji i reformy gospodarczej, to może to zwiększyć zaufanie inwestorów i poprawić wartość waluty.

Podobnie wybory mogą wpłynąć na kursy walut, ponieważ wynik wyborów może wpłynąć na politykę rządu i wpłynąć na wartość waluty kraju. Na przykład, jeśli partia, która przewiduje radykalną zmianę polityki, wygrywa wybory, to może to zwiększyć ryzyko inwestycyjne i obniżyć wartość waluty. Z drugiej strony, jeśli zwycięża partia, która jest przyjazna dla biznesu i stabilna, to może to zwiększyć zaufanie inwestorów i poprawić wartość waluty.

Wpływ danych ekonomicznych na Forex

Innym ważnym czynnikiem wpływającym na kursy walut na rynku Forex są dane ekonomiczne. Wiele wskaźników ekonomicznych, takich jak stopa bezrobocia, inflacja, PKB, wydatki konsumpcyjne i bilans handlowy, może wpłynąć na wartość waluty. Na przykład, jeśli dane wskazują na wzrost gospodarczy i zmniejszenie bezrobocia, to może to zwiększyć zaufanie inwestorów i poprawić wartość waluty. Z drugiej strony, jeśli dane wskazują na spowolnienie gospodarcze i wzrost bezrobocia, to może to zwiększyć ryzyko inwestycyjne i obniżyć wartość waluty.

Oto kilka kluczowych wskaźników ekonomicznych, które mają duży wpływ na kursy walut na rynku Forex:

Stopa procentowa – Banki centralne krajów kontrolują stopę procentową, która wpływa na wartość waluty. Wysoka stopa procentowa oznacza, że inwestycje w dany kraj są bardziej opłacalne, co może zwiększyć popyt na walutę tego kraju i podnieść jej wartość.

Inflacja – Wysoka inflacja może obniżyć wartość waluty, ponieważ zmniejsza jej siłę nabywczą. Wartość waluty może spaść, jeśli inwestorzy obawiają się, że inflacja będzie rosła, a bank centralny nie podejmie odpowiednich działań, aby ją kontrolować.
Bilans handlowy – Bilans handlowy to różnica między eksportem a importem danego kraju. Ujemny bilans handlowy (gdy kraje importują więcej niż eksportują) może obniżyć wartość waluty kraju, ponieważ inwestorzy uważają, że kraj jest bardziej zadłużony i mniej stabilny gospodarczo.
Polityka monetarna – Polityka monetarna to działania podjęte przez bank centralny, aby kontrolować podaż pieniądza w kraju. W przypadku, gdy bank centralny drukuje więcej pieniędzy, to może to prowadzić do inflacji i spadku wartości waluty. Z drugiej strony, gdy bank centralny ogranicza podaż pieniądza, to może to prowadzić do wzrostu wartości waluty.
Zmienność rynków finansowych – Zmienność rynków finansowych, takich jak giełdy i rynki towarowe, może wpłynąć na kursy walut na rynku Forex. Wysoka zmienność na rynkach może prowadzić do wzrostu ryzyka inwestycyjnego, co z kolei może obniżyć wartość waluty.

Chcesz inwestować z głową? Naucz się od ekspertów podczas naszego webinaru. Kliknij tutaj, aby się zapisać.

 

Scroll to Top