Elite Expert Club

Podatek z giełdy

Rozliczanie podatków z giełdy to temat, który dla wielu inwestorów może wydawać się skomplikowany i budzić wątpliwości. Zrozumienie zasad opodatkowania dochodów kapitałowych to podstawa dla każdego, kto chce efektywnie zarządzać swoimi inwestycjami i uniknąć nieprzyjemności związanych z ewentualnymi błędami w rozliczeniach. Artykuł ma na celu przedstawienie podstawowych informacji o podatku od zysków giełdowych, które pomogą zorientować się w obowiązujących przepisach i zasadach. Należy pamiętać, że każda sytuacja jest unikalna, a prawo podatkowe bywa zmienne i skomplikowane. Dlatego też, choć zgromadzone  informacje stanowią solidny punkt wyjścia, zdecydowanie zachęcamy do konsultacji z doświadczonym ekspertem podatkowym. Tylko profesjonalne doradztwo może zagwarantować pełne zrozumienie i prawidłowe zastosowanie przepisów. 

Nie wiesz jak rozliczyć podatek z Forex? Zapraszamy na rozmowę z naszym ekspertem podatkowym >> REZERWACJA KONSULTACJI.

Czy trzeba się rozliczać z zysków giełdowych w 2024 roku?

W 2024 roku podobnie jak w latach poprzednich, inwestorzy giełdowi w Polsce stają przed obowiązkiem rozliczenia się z osiągniętych zysków kapitałowych. Czy dotyczy to również Ciebie? Jeśli w minionym roku dokonywałeś transakcji na papierach wartościowych, giełdzie Forex, instrumentach pochodnych, czy innych aktywach finansowych, prawdopodobnie musisz uwzględnić te operacje w swoim zeznaniu podatkowym. Proces ten może wydawać się zawiły, zwłaszcza w obliczu ciągle ewoluujących przepisów podatkowych. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby nie polegać wyłącznie na źródłach internetowych. Każdy przypadek posiada swoje niuanse, które wymagają indywidualnej analizy. Takie podejście może nie tylko uchronić Cię przed ewentualnymi konsekwencjami, ale również przyczynić się do lepszego zarządzania Twoimi finansami. 

Do kiedy należy złożyć PIT w roku 2023/2024? Terminy zeznania podatkowego

Terminy złożenia zeznań podatkowych w Polsce są regulowane przez Ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą o PIT”. 

Oto szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych deklaracji:

  • PIT-37, PIT-36, PIT-28 (i inne roczne deklaracje PIT): Artykuł 45 Ustawy o PIT mówi, że podatnicy są obowiązani złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
  • Zeznania podatkowe PIT-38 (dochody z kapitałów pieniężnych, np. z giełdy Forex):
    Kiedy trzeba rozliczyć podatek giełdowy? Artykuł 45 Ustawy o PIT również reguluje termin składania formularza PIT-38, który jest taki sam jak dla innych zeznań rocznych – do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
  • PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych): Artykuł 45 Ustawy o PIT wskazuje, że podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych składają zeznanie (PIT-28) za rok podatkowy do ostatniego dnia lutego roku następującego po roku podatkowym.

Ważne uwagi:

  • Zmiany w terminach: Ustawa o PIT może być nowelizowana, a terminy mogą ulec zmianie. Zawsze warto sprawdzić najnowsze wersje ustawy lub skonsultować się z doradcą podatkowym.
  • Zeznania elektroniczne: System e-Deklaracje umożliwia składanie zeznań elektronicznie.

Kara za brak rozliczenia i zapłaty podatku z giełdy Forex

Nieuregulowanie obowiązków podatkowych w wyznaczonym terminie może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym do nałożenia kar finansowych. 

W polskim systemie prawnym wykroczenia i przestępstwa skarbowe są jasno zdefiniowane. Granica między nimi często zależy od kwoty uszczuplenia podatku. O wykroczeniu skarbowym mówimy wtedy, gdy kwota podatku do zapłacenia nie przekroczy pięciokrotności najniższego wynagrodzenia za pracę. W takim przypadku, kara za wykroczenie skarbowe będzie wymierzona przez sam urząd skarbowy, co zazwyczaj wiąże się z nałożeniem grzywny.

Jednak gdy niezapłacona suma przekroczy pięciokrotność najniższego wynagrodzenia za pracę, sprawa nabiera poważniejszego charakteru i zostaje potraktowana jako przestępstwo karno-skarbowe. W takiej sytuacji to już nie urząd skarbowy, ale sąd będzie odpowiedzialny za wyznaczenie kary. Przestępstwa karno-skarbowe mogą skutkować nie tylko wysokimi grzywnami, ale w zależności od skali przestępstwa, również karą pozbawienia wolności.

Czy jest możliwość złagodzenia kary?

Jeżeli nie złożyłeś zeznania podatkowego na czas, możesz uchronić się od poważniejszych konsekwencji wysyłając stosowne pismo. Czynny żal to instytucja prawna przewidziana w polskim prawie karno-skarbowym, która umożliwia podatnikom uniknięcie odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia skarbowe (pod warunkiem spełnienia określonych warunków). Jest to rodzaj samodonosu, w którym osoba świadoma popełnienia przestępstwa skarbowego (np. niezadeklarowania dochodu, niepłacenia należnego podatku) dobrowolnie zgłasza ten fakt organom podatkowym lub prokuraturze, zanim organy te rozpoczną wobec niej postępowanie w tej sprawie. Czynny żal należy wysłać jak najszybciej po zorientowaniu się w popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, najlepiej przed wszczęciem przez organy podatkowe lub prokuraturę postępowania w danej sprawie.

Deklaracja PIT-38 i PIT-8C – najważniejsze informacje o podatku giełdowym

Czym jest PIT-38 i kto go rozlicza?
PIT-38 to deklaracja podatkowa składana przez osoby fizyczne, które osiągnęły dochody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (np. akcji, obligacji), pochodnych instrumentów finansowych oraz innych praw majątkowych.

Deklaracja PIT-38 jest przeznaczona dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z:

  • z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 
  • z tytułu objęcia udziałów (akcji) 
  • z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej

Zmiany w rozliczeniach od 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 roku wprowadzone zostały istotne zmiany w sposobie rozliczania podatków. Dotychczasowe rozwiązanie, w którym to fundusz jako płatnik zajmował się obliczaniem, pobieraniem i odprowadzaniem 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT) od zysków kapitałowych, zostało zmodyfikowane. Ta zmiana ma znaczący wpływ na obowiązki inwestorów oraz sposób wypełniania deklaracji PIT-38 i otrzymywania informacji PIT-8C.

Mimo zmian w sposobie rozliczania stawka podatkowa pozostaje na poziomie 19%. To oznacza, że inwestorzy nadal będą płacić 19% podatku od dochodów kapitałowych uzyskanych z funduszy inwestycyjnych.

PIT-8C jako podstawa do rozliczenia:
Inwestorzy otrzymają od funduszu informację PIT-8C, która będzie zawierać szczegółowe dane o osiągniętych przychodach i poniesionych kosztach. Na jej podstawie będą musieli wypełnić i złożyć deklarację PIT-38.

Jedną z korzyści wynikających z nowych przepisów jest możliwość kompensowania zysków ze stratami z innych inwestycji. Inwestorzy, którzy ponieśli straty w innych obszarach swojego portfela inwestycyjnego, mogą teraz obniżyć swoją podstawę opodatkowania. Warunkiem jest wcześniejsze rozliczenie deklaracji podatkowych. Jeżeli tego nie zrobiliśmy, należy złożyć korektę deklaracji oraz wyrazić czynny żal.

Jak nie płacić podatku giełdowego? 5 sposobów

Niepłacenie należnych podatków jest nielegalne i może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, w tym do nałożenia grzywien, odsetek za zwłokę, a nawet kary pozbawienia wolności. Szczególnie, gdy handlujesz na giełdzie Forex i osiągasz wysokie przychody. Dlatego, zamiast szukać sposobów na unikanie płacenia podatków, warto skupić się na legalnych metodach optymalizacji podatkowej. Oto kilka sposobów, które mogą pomóc zminimalizować obciążenie podatkowe związane z inwestowaniem na giełdzie w sposób zgodny z prawem.

1. Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE):

Inwestowanie poprzez IKE lub IKZE może oferować korzyści podatkowe. Dochody kapitałowe generowane na tych kontach są zwolnione z podatku dochodowego. Jednakże istnieją pewne ograniczenia i warunki dotyczące wpłat, wypłat oraz celu, na jaki można przeznaczyć zgromadzone środki.

2. Kompensacja strat:

Jeśli poniosłeś straty na inwestycjach giełdowych, możesz je odliczyć od zysków, co obniży Twoją podstawę opodatkowania. W Polsce, straty kapitałowe można przenosić na kolejne lata podatkowe i kompensować z przyszłymi zyskami, co pozwala zmniejszyć obciążenie podatkowe.

3. Długoterminowe inwestowanie:

Niektóre kraje oferują preferencje podatkowe dla długoterminowych inwestycji. Natomiast w Polsce są wprowadzone mechanizmy, które pozwalają w efektywny sposób ograniczyć podatek np. CIT Estoński. 

4. Skorzystanie z ulg i zwolnień:

Znajomość przepisów podatkowych może pomóc w wykorzystaniu dostępnych ulg i zwolnień. Na przykład, niektóre instrumenty finansowe lub typy dochodów mogą być objęte preferencyjnym traktowaniem podatkowym.

5. Konsultacja z doradcą podatkowym:

Złożoność przepisów podatkowych sprawia, że konsultacja z doświadczonym doradcą podatkowym jest często najlepszym sposobem na zrozumienie i wykorzystanie dostępnych opcji optymalizacji podatkowej. Profesjonalista może pomóc w identyfikacji legalnych strategii zmniejszania obciążenia podatkowego oraz w zapewnieniu, że wszystkie obowiązki podatkowe są spełniane.

Jak rozliczyć zyski z giełdy? Podsumowanie 

Podsumowując, inwestorzy korzystający z usług biura maklerskiego, którzy w danym roku podatkowym osiągnęli dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym sprzedaży akcji czy udziałów w funduszach inwestycyjnych, muszą rozliczyć podatek od zysków kapitałowych, znanego również jako podatek Belki. Kluczowym dokumentem w tym procesie jest deklaracja PIT-38, która umożliwia rozliczenie się z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Informacje niezbędne do wypełnienia tego zeznania podatkowego często dostarczane są przez dom maklerski w formie PIT-8C, który zawiera szczegółowe dane o uzyskanym dochodzie oraz kosztach uzyskania przychodu.

Każdy inwestor powinien indywidualnie skonsultować się z doradcą podatkowym, aby rozliczyć się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Scroll to Top