Elite Expert Club

Jak obliczyć spread walutowy?

Zastanawiałeś się kiedyś jaka jest różnica między ceną kupna i sprzedaży? I co na nią wpływa, dlaczego banki i kantory podają takie różnice między tymi dwiema liczbami? Oto wchodzimy w termin spread walutowy i jego definicję, czyli zdecydowana podstawa, którą jako trader i inwestor musisz znać, żeby dobrze poruszać się po rynku i zarabiać na parach poszczególnych walut i instrumentów finansowych. Wprowadź swoje inwestycje na wyższy poziom. Poznaj strategie, które przekształcą Twoje podejście na rynku. Zarejestruj się na nasz webinar już teraz!

Czym jest spread walutowy?

Spread walutowy jest różnicą pomiędzy ceną kupna (bid) a ceną sprzedaży (ask) danej waluty na rynku Forex. Innymi słomy w transakcji, jest to różnica między ceną, po której broker jest gotów kupić walutę od inwestora, a ceną, po której jest gotów ją sprzedać. Spread jest podstawowym kosztem transakcyjnym dla inwestorów i traderów przy wymianie walut, a jego wysokość może być wskaźnikiem płynności danego instrumentu finansowego oraz ogólnej stabilności rynku.
 • Cena kupna (Bid): Cena, po której inwestor może sprzedać walutę na rynku. Jest to najwyższa cena, którą kupujący jest gotów zapłacić za daną walutę w danym momencie.
 • Cena sprzedaży (Ask): Cena, po której inwestor może kupić walutę na rynku. Jest to najniższa cena, którą sprzedający jest gotów zaakceptować za daną walutę.
Koniecznie sprawdź, co wpływa na kursy walut aby podjąć trafne decyzje!

Jak obliczyć spread walutowy? Krok po kroku

Przeliczanie spreadu walutowego jest proste i polega na określeniu różnicy pomiędzy kursem kupna i sprzedaży. Wartość ta jest zazwyczaj podawana w pipsach (najmniejsza jednostka zmiany ceny waluty na rynku Forex). Oto jak to można zrobić:

Krok 1: Znajdź Cenę Kupna (Bid) i Cenę Sprzedaży (Ask)

 • Kurs Kupna (Bid): Jest to cena, po której możesz sprzedać walutę.
 • Kurs Sprzedaży (Ask): Jest to cena, po której możesz kupić walutę.

Krok 2: Oblicz Różnicę między Ceną Sprzedaży a Ceną Kupna

 • Spread = Cena Sprzedaży (Ask) – Cena Kupna (Bid)

Przykład

Załóżmy, że:
 • Kurs Kupna (Bid) dla EUR/USD wynosi 1.1050,
 • Kurs Sprzedaży (Ask) dla EUR/USD wynosi 1.1052.
Wtedy:
 • Spread = 1.1052 – 1.1050 = 0.0002
Wynik, czyli 0.0002, oznacza spread w pipsach. W przypadku takiej wymiany walut spread wynosi 2 pipsy.

Pamiętaj:

 • 1 pip dla większości par walutowych to zmiana na czwartym miejscu po przecinku. Jednak dla par walutowych, w których jen japoński (JPY) jest walutą kwotowaną, pip jest zmianą na drugim miejscu po przecinku, ponieważ jen jest kwotowany do dwóch miejsc po przecinku.
 • W przypadku bardzo niskich spreadów, szczególnie w przypadku instrumentów bardzo płynnych lub w czasie wysokiej płynności rynkowej, brokerzy mogą ustalać spread we „frakcjach pipa”, co jeszcze bardziej precyzuje koszt transakcji.

Spread walutowy na rynku finansowym

Spread walutowy to najczęściej spotykana forma spreadu podczas transakcji kupna lub sprzedaży walut, jednak w praktyce rozliczeń międzynarodowych można napotkać na różnorodne typy spreadów. Na rynku Forex wyróżniamy kilka rodzajów spreadów:
 • Spread stały, który jest z góry ustalony przez brokera i nie zmienia się w zależności od warunków rynkowych.
 • Spread zmienny, który dostosowuje się do wartości rynkowej, z dodaną marżą brokera.
 • Spread rynkowy, określany przez płynność danego instrumentu finansowego, do której broker zapewnia dostęp, zazwyczaj niższy niż spread stały i zmienny.
Spread stały jest zdefiniowany na stałym poziomie cenowym, bez względu na aktualne zdarzenia rynkowe. Z reguły jest on szerszy niż spread zmienny, ponieważ broker przejmuje ryzyko rynkowe, które objawia się potrzebą utrzymania określonego spreadu przez cały dzień, nawet na rynkach o wysokiej zmienności i niskiej płynności, gdzie spready międzybankowe mogą się rozszerzać. Spread zmienny cieszy się popularnością wśród klientów, ponieważ zwykle jest niższy niż spread stały, ale może ulegać większym fluktuacjom w zależności od obecnych warunków rynkowych. Na przykład, spread na parze walutowej EUR/USD może być znacznie niższy podczas najwyższej płynności rynkowej, gdy sesje europejska i amerykańska się pokrywają, w porównaniu do sesji azjatyckiej. Spready mogą się poszerzać w okresach mniejszej płynności, na przykład po zamknięciu centrów finansowych w Nowym Jorku, ale przed otwarciem rynków w Azji. W kontekście bankowym spread walutowy dotyczy także różnicy między kursem kupna (ceną Bid) a kursem sprzedaży (ceną Ask) danego instrumentu finansowego, jednak w innych transakcjach może przybierać różne formy. Obecność spreadów jest standardem na rynku finansowym, stanowią one koszt transakcyjny lub formę prowizji dla brokera.

Od czego zależy wysokość spreadu walutowego?

Wpływ na wysokość spreadu ma wiele czynników, które obejmują płynność rynku, zmienność rynkową, godziny handlowe, politykę brokera, wpływ wydarzeń ekonomicznych oraz rodzaj pary walutowej. Większa płynność i niższa zmienność zazwyczaj prowadzą do najniższego spreadu, ponieważ łatwiej jest znaleźć kupującego lub sprzedającego, co zmniejsza ryzyko dla brokera. Natomiast wyższa zmienność i mniejsza płynność mogą sprawiać, że pojawi się wyższy spread ze względu na zwiększone ryzyko. Godziny handlu również odgrywają rolę; podczas godzin szczytu, gdy główne rynki są otwarte, płynność wzrasta, co może przyczynić się do niższych spreadów. Polityka cenowa brokera, w tym decyzja o oferowaniu stałych czy zmiennych spreadów, wraz z potrzebą pokrycia kosztów operacyjnych i zarobku, ma również wpływ na poziom spreadów. Wydarzenia ekonomiczne i kryzysy mogą zwiększać zmienność, prowadząc do szerszych spreadów, podobnie jak rodzaj pary walutowej, przy czym pary główne często charakteryzują się niższymi spreadami niż pary egzotyczne z powodu wyższej płynności. Wszystkie te czynniki składają się na dynamiczną naturę spreadów walutowych, wpływając na koszt i efektywność handlu na rynku Forex. Zobacz, czy w 2024 roku warto inwestować w waluty? Kliknij tutaj, jeżeli chcesz dowiedzieć się jak handlować na rynkach finansowych nawet bez wiedzy i doświadczenia.
Scroll to Top